Τίτλος

Καλωσορίσατε

Η εταιρεία ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ - urban innovations είναι μια εταιρεία κατασκευής και εμπορίας προϊόντων αστικού εξοπλισμού, οργάνων παιδικών χαρών και εξοπλισμού αθλοπαιδιών εξωτερικού χώρου.
Η εταιρεία είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα πιστοποίησης ΕΝ ISO 9001:2008 και EN ISO 14001:2004 τα οποία περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση των προϊόντων.
Όλα τα όργανα παιδικών χαρών που κατασκευάζει η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ΕΝ 1176 για την ασφάλεια των παιδικών χαρών.
Η εταιρεία πέρα από τα τυποποιημένα σχέδια που διαθέτει μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε κατασκευή σύμφωνα με τα σχέδια και τις απαιτήσεις του πελάτη

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Επικοινωνία:

ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ - urban innovations
Περ. οδός Καρδίτσας - Προαστίου
Τηλ: 2441051394, 2441300371
Fax: 2441500221
email: xitiria@gmail.com

ISO 9001

Η ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., εταιρία κατασκευής και εμπορίας προϊόντων αστικού εξοπλισμού, θεωρώντας ότι προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πρέπει να βελτιώσει τις διαδικασίες εσωτερικής οργάνωσης και παραγωγής προϊόντων, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και του κανονιστικού πλαισίου που αυτοί θέτουν, σχεδίασε και εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Η πολιτική για την ποιότητα προδιαγράφει το πλαίσιο ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις των πελατών της και εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητές της.

Οι στόχοι της επιχείρησης είναι:
• Η ανάληψη έργων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα οποία απευθύνονται σε ευρύ κοινό, και τα οποία έχουν προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές χρήσης
• Η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών
• Η υιοθέτηση πρακτικών με στόχο την παραγωγή άρτιων, υψηλού επιπέδου, καλαίσθητων και χρηστικών προϊόντων
• Η προστασία του περιβάλλοντος και η συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο
• Η συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες και η πληροφόρηση από αυτούς σχετικά με τις απαιτήσεις, τις προσδοκίες τους και τον βαθμό κάλυψης αυτών
• Η στενή συνεργασία με τους προμηθευτές, με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των στόχων ποιότητας και προδιαγραφών του κάθε έργου.

Η Διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, δεσμεύεται:
 Να διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους σε μέσα και προσωπικό για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και την επίτευξη των στόχων ποιότητας
 Να φροντίζει για την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που προσφέρει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητά, αποτελεσματικότητα και βελτίωση του.
Τα εργαλεία αυτά είναι: Η θέσπιση ελεγχόμενου πλαισίου παραγωγής, με καταγεγραμμένες απαιτήσεις και διάθεση πόρων για την ικανοποίησή τους. Η θέσπιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση των στόχων ποιότητας. Οι Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, οι Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες καθώς και η Ανασκόπηση της Διοίκησης.

ISO 14001

Η ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., εταιρία κατασκευής και εμπορίας προϊόντων αστικού εξοπλισμού, αναγνωρίζει ότι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται (συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων, των ενδιαφερόμενων μερών και του εσωτερικού της επιχείρησης) είναι το κυριότερο συστατικό στοιχείο της οντότητάς της. Με στόχο τη συνεχή πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος αλλά και τη βέλτιστη διαχείρισή του, η εταιρία σχεδίασε και εγκατέστησε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004. Η περιβαλλοντική πολιτική προδιαγράφει το πλαίσιο ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του προτύπου και περιγράφει τις δεσμεύσεις της διοίκησης σχετικά με τη όσο το δυνατόν περιβαλλοντικά ορθή δραστηριοποίησή της.
Συγκεκριμένα η επιχείρηση:

• Δεσμεύεται να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας
• Καθορίζει περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους καθώς και περιβαλλοντικά προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα περιβαλλοντικά θέματα
• Συνεργάζεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εθνικοί ή τοπικοί φορείς επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος, πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία, άλλες επιχειρήσεις), προκειμένου να παρέχονται έμπρακτα στοιχεία της περιβαλλοντικής επίδοσης αλλά και να επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση όλων των μερών σχετικά με το περιβάλλον
• Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους (Α’ ύλες και ενέργεια) με τον πλέον αποδοτικό και τεχνολογικά εφικτό τρόπο, σύμφωνα με τη δραστηριότητά της και τα μέσα που διαθέτει
• Δεσμεύεται να διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους σε μέσα και προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής και την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων
• Εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Η Διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δεσμεύεται επίσης να φροντίζει για την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που προσφέρει το σύστημα (όπως π.χ. οι εσωτερικές επιθεωρήσεις, η ανασκόπηση της διοίκησης, οι διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, η μέτρηση της απόδοσης), ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητά, αποτελεσματικότητα και βελτίωσή του.

Βρείτε μας στον χάρτη